Лошото психично здраве завлича бежаницте в социалната периферия. Лекари без граници.

„…Ако човек не е достатъчно здрав, за да осмисли миналото и да приеме реалността такава, кавато е, да възвърне контрола над бъдещето си и да започне да се наслаждава на живота отново, е много възможно да бъде изтласкан в социалната периферия, да развие чувство за безполезност, отчаяние и омраза, да започне да възприема заобикалящата го среда като враждебна и сам да стане враждебен“ Нивото на … Continue reading Лошото психично здраве завлича бежаницте в социалната периферия. Лекари без граници.

How poor mental health drags refugees to the social periphery. Doctors without borders.

  If a person is not healthy enough to make sense of the past and accept reality, regain control of their future and finally enjoy life, this person is very likely to drift to the social periphery, develop feelings of worthlessness, resentment and despair, perceive the environment as hostile and eventually respond in the same manner.   The mental health situation in the asylum seekers’ … Continue reading How poor mental health drags refugees to the social periphery. Doctors without borders.