Психологическа архитектура на стабилните взаимоотношение в двойката

По време на Магистърския ми курс по Медийна Психология в Университет на Източен Лондон имах възможността да прочета и да запазя черновата на “Психологическa архитектура на стабилните взаимоотношения в двойката”  на д-р Марк Фин. Академичната статия все още е  в процес на редактиране и не е официално публикувана, но с позволението на д-р Фин,  се мъча с превода на тази чернова, защото силно харесвам гледната й точки и желая да я споделя с вас. За сега ви предлагам само абстракта и се надявам темата да ви заинтригува. Останалото предстои в най-скоро време.

Психологическа архитектура  

на стабилните взаимоотношение  

в двойката*

Д-р Марк Фин

Абстракт I (Свободен превод)

Настоящата статия предлага критически преглед на психологическите теории на диадичните** интимни взаимоотношения от 1930г. насам. Критиката е насочена изключително към фокусирането на тези теории върху хетеросексуалните взаимоотношения от западен тип, тяхното нормативиране и заклеймяването на всяка друга проява на интимност като девиантна и следователно ненормална, нередна, болна. Разгледани са основни теории, касаещи интимните взаимоотношения, а именно Теория на привличането, отдадеността, доверието, интимността и моногамията. За тези аспекти на интимните взаимоотношения психологията твърди, че са централни и основополагащи за стабилните взаимоотношения в двойката. Те обещават илюзорен ред, лишен от усещане за хаос. Настоящата статия разкритикува тези стабилизатори като ограничаващи възможността за трансформиране и развитие на партньорите в двойката. Като помощни теории са приведени аспекти, общи с Процесуалната философия и Теория на хаоса и са разгледани като онтологична основа за систематизиране на интимните взаимоотношения. Настоящото проучване и теории около практиките на отворената не-моногамна връзка са адресирани във връзка със споменатите критически наблюдения и цели да предложи един нов психологически поглед върху интимните взаимоотношения, както и ролята на индивида в тях.

Абстракт II (сух превод)

Настоящата статия е критически преглед на основните психологически теории на хетеронормативната „западна“ двойка от 1930г до наши дни. Във фокуса е идеологическото понятие за стабилност, като основа за успешно романтично/интимно партньорство. Теоризираните качества, обосноваващи стабилността на двойката, както и принадлежащите им субективности, са разгледани във връзка с психология на привързването, отдадеността, доверие, интимност и моногамия. Твърди се, че тези централни аспекти на двойката, като микрокосмос на социополитическия реалм, работят като стабилизатори и регулатори на връзката, според статичните вариации на цялостност и сигурност. Обещаващи илюзорен ред, лишен от усещане за хаос, тези стабилизатори на взаимоотношенията в интимната диада са разкритикувани като ограничаващи възможността за трансформиране и развитие на партньорите в двойката. Аспекти, общи с Процесуалната философия и Теория на хаоса, са разгледани като онтологична основа за систематизиране на интимните взаимоотношения. Настоящото проучване и теории около практиките на отворената не-моногамна връзка са адресирани във връзка със споменатите критически наблюдения.

За справка Ви предлагам оригиналния текст на абстракта. Ако имате предложения за по коректен превод, не се колебайте да ми пишете!

The psychological architecture of the stable couple

relationship

Abstract

This article is a critical review of mainstream psychological theory on heteronormative Western’ coupledom from the 1930s, focusing on the ideological notion of stability as a foundation for successful romantic partnerships. Theorized qualities of couple stability and associated subjectivities are broadly discussed in relation to the psychologies of attachment, commitment, trust, intimacy and monogamy. It is argued that these central facets of coupledom, as a microcosm of the sociopolitical realm, work to stabilize and regulate relationships according to static versions of wholeness and certainty. Promissory of an illusionary order that is devoid of perceived chaos, the stabilizations of couple relationships are critiqued as limiting transformative possibility. Aspects common to process philosophy and chaos theory are discussed as laying ontological ground for a relational system that is not structured by way of a misplaced foundational stability. Current research and theory around practices of open non-monogamy are addressed in regard to this.

Key words: couple relationship, stability, chaos, process


*Моля, обърнете внимание, че предоставената за превод статия е непубликуван и нередактиран вариант.

**диада – двойка (б.пр.)

ВИЕ ОЧАКВАЙТЕ ПЪЛНИЯ ПРЕВОД НА ‘ПСИХОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА СТАБИЛНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В ДВОЙКАТА’, А АЗ ЩЕ ОЧАКВАМ ВАШИТЕ КОМЕНТАРИ, МНЕНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И КРИТИКА.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.